Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Deel 3: Belangenvermenging in hoofde van Zandhovens burgemeester Luc Van Hove ?

Deel 3: Belangenvermenging in hoofde van Zandhovens burgemeester Luc Van Hove ?
Lokaal @ Vlaams Belang

Deel 3: Het geheime verkavelingsproject

In september ontstond grote commotie en werden we aangesproken door verschillende bewoners in en om de Rector De Ramstraat in Zandhoven over een plaatselijk verkavelingsproject. Na grondig onderzoek beslisten we bij de omwonenden een brief met uitleg te bussen. En op de gemeenteraad van 21 oktober ondervroeg onze voorzitter burgemeester Luc Van Hove hierover. Weerom waste hij zijn handen in onschuld en zat hij hier voor niets tussen.

Het antwoord van ons raadslid Paul Stulens hierop luidde als volgt: “Burgemeester, met cijfers kan men veel bewijzen, en met schone woorden kan men ook de mensen veel wijs maken. Ik heb de vorige gemeenteraad aan u helemaal niet gevraagd waar u de avond voordien had gezeten zoals u nu beweert, maar wel heb ik u toen gevraagd of de bomenkapvergunningen iets konden te maken hebben met een vergadering die de dag voordien hier had plaatsgevonden, en waarop ik toen van u geen enkel antwoord heb ontvangen.
En in dit verband wil ik aan schepen Van Staeyen het volgende zeggen: in Gazet van Antwerpen laat u optekenen dat u omtrent de kapvergunningen navraag deed bij de milieudienst die de kapvergunningen levert. Welnu, het is niet de milieudienst, maar wel het schepencollege die de vergunningen levert. Tevens laat u optekenen dat er geen enkele fout in zit, en dat u dit duidelijk hebt gesteld aan Paul Stulens. Welnu, dit is de zoveelste flagrante leugen, want ik heb sinds de vorige gemeenteraad niets, maar dan ook niets van u mogen horen.”

Om ons standpunt verder duidelijk te maken heeft raadslid Stulens ook de brief voorgelezen die bij de omwonenden van dit binnengebied werd gebust:

“Beste omwonenden, in het binnengebied werden onlangs, zonder vergunning, tientallen bomen gekapt – in feite een honderdtal - en werden tevens door het college van burgemeester en schepenen vergunningen afgeleverd om nog enkele bomen te kappen, zogezegd omwille van de onstabiele conditie die mogelijks een gevaar kan vormen voor de veiligheid van passanten en constructies, terwijl hun conditie perfect is en er geen passanten kunnen zijn en er geen constructies in de nabijheid staan.

Bovendien wil men in werkelijkheid tientallen bomen méér gaan kappen dan er vergund zijn. We houden dit echter nauwgezet in het oog en zullen dan ook gepast ingrijpen.

Vele omwonenden hebben ons immers hierop aangesproken en vragen zich terecht af wat er hier gaande is. Welnu, wat er gaande is: aan een tiental eigenaars werd gevraagd om een groot deel van hun achtertuin te verkopen, zodat men in dit binnengebied een oppervlakte van naar schatting minstens 14.000 m2 – in feite minstens 16.000 m2 - zou verwerven om te verkavelen, met als naam Schalieveld, waarbij dus ook uiteindelijk alle bomen zouden moeten verdwijnen. Zie het plan op de rugzijde.

Aan de betreffende eigenaars werd 110 €/m² geboden, terwijl de bouwgrond in Zandhoven meer dan het drievoudige waard is. Bovendien zouden deze eigenaars elk eerst 50.000 € of meer moeten op tafel leggen om eerst de wegenis en nutsvoorzieningen mee te helpen bekostigen, waarna ze pas nadien hun centen zouden ontvangen. Een rare manier van werken, maar de initiatiefnemers zijn dan ook niet aan hun proefstuk toe.

We vernamen dat gelukkig toch reeds enkele eigenaars absoluut niet bereid zijn om hun achtertuin te verkopen, en hopen hierbij dan ook dat, mede door deze brief, ook de overigen zich niet zullen laten vangen, overhalen of chanteren. Het vele groen in dit binnengebied zou dan immers volledig gaan verdwijnen en het zou ook zorgen voor bijkomende verkeersdrukte in de Rector De Ramstraat.

Op de voorbije gemeenteraad heb ik de vraag gesteld waarom deze onnodige bomenkapvergunningen werden afgeleverd, doch ik kreeg hierop geen enkel antwoord, alleen blozende en stilzwijgende koppen. Ook niet van de burgemeester, in wiens achtertuin zich dit nochtans voor een deel zou gaan afspelen. U mag dan ook éénmaal raden wie hier achter de schermen tot de kleine kliek van hoofdrolspelers behoort.

Deze brief zal me door de initiatiefnemers dus zeker niet in dank afgenomen worden, maar dit zal me heel echt worst wezen. Reeds meer dan vijf jaar ijvert het Vlaams Belang voor het opstellen van een Bouwcode om de ongebreidelde en willekeurige appartementenbouw tegen te gaan. Door onze blijvende druk wordt er nu toch werk van gemaakt en zal het er uiteindelijk toch moeten van komen, maar dan moeten er natuurlijk eerst nog, aan ons kent ons, een hoop bouwvergunningen worden afgeleverd. De pree en het pensioen van de burgemeester en zijn schepenen hangen immers ook af van het aantal inwoners.

Als gemeenteraadslid is het verdorie mijn plicht om te handelen in het belang van alle Zandhovenaren.

Met vriendelijke groeten,
Paul Stulens, voorzitter Vlaams Belang Zandhoven”

Tot zover de brief. In de Onze-Lieve-Vrouwestraat achter de nummers 9 tot 15 werden ook meer dan honderd bomen gekapt zonder enige vergunning. Hoe kon dit gebeuren onder het oog van de burgemeester ?

We kregen ook verschillende reacties van omwonenden. Enkele citaten: “Wij wensen geen binnenverkaveling waardoor alle groen zou moeten verdwijnen”, “De Rector De Ramstraat is maar zes meter breed, en achteraan zelfs slechts vier meter”, “Wij wensen en eisen dat de bestaande eigenaars niet worden lastig gevallen en of worden gechanteerd voor het geldgewin van anderen” en “De verkaveling Schalieveld of beter de verkaveling Van Hove – De Beuckeleer”.

Het Vlaams Belang zal blijven vechten om de Zandhovenaars te helpen, desnoods tegen de burgemeester en zijn schepencollege.